Aftreden bestuursleden en uitnodiging ALV

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beste Blauwe Reigers,

In voorbereiding op het komende tennisjaar hebben de bestuursleden zoals gebruikelijk in de afgelopen periode meerdere bestuurs -en evaluatie overleggen met elkaar gevoerd. Hierin zijn onderwerpen zoals de samenwerking, het houden aan en nakomen van afspraken, visie, voortgang en continuïteit van het huidige bestuur aan de orde gekomen.

In het laatste gesprek van 10 augustus 2021  heeft het bestuur vastgesteld dat er onoverkomelijke, essentiële bestuurlijke verschillen van mening zijn tussen enerzijds Piet Verlaan en anderzijds Diana van Denderen, Coy de Voest en Gilbert Verweij zijn. De verschillen van mening hebben betrekking op het werken binnen de eigen portefeuille, de gewenste en afgesproken communicatie, de samenwerking en de afgesproken manier van besturen. Deze verschillen van mening zijn er de reden van dat zowel Diana van Denderen, Coy de Voest als ook Gilbert Verweij per direct (10 augustus) als bestuurslid aftreden.

Vanwege deze beslissing dient er zo snel mogelijk een Algemene Leden Vergadering belegd te worden en moet er invulling gegeven worden aan de vacant gekomen bestuursfuncties. Dit in het belang en de voortgang van de club. Wij nodigen u daarom uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 31 augustus 2021 om 19.30 uur.

Piet Verlaan heeft aangegeven als bestuurslid aan te willen blijven en zal als zittend  bestuurslid hier het voortouw in nemen.

Wij hopen van harte dat zich snel kandidaten voor de diverse functies bij Piet Verlaan (penningmeester@blauwereiger.nl) melden.

Bestuur TV de Blauwe Reiger

Voor de volledigheid hieronder de tekst uit de statuten:
Artikel 7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.

Zoals wordt aangegeven (zie artikel 7) is het overgebleven bestuurslid verplicht om binnen een termijn van 1 maand na 10 augustus 2021 een ALV bijeen te  roepen.

Zodra er meer informatie is  ontvangt u hierover nadere berichten.

Share.